top of page

Aušra Petroškienė


Aušra Petroškienė - energinga, kūrybinga menininkė ir įvairiapusė asmenybė. Jos kūrybinė veikla apima ne tik odos gaminių ir aksesuarų kūrimą, bet ir meninį knygų įrišimą. Ji pasiekė reikšmingų rezultatų tarptautinėje meno arenoje ne tik sukurdama meistriškai pagamintas ir novatoriškai įrištas knygas, kūrinius, išskiriančius dizainu ir dekoru, bet ir surengdama daugybę tarptautinių parodų ir konkursų, kurių tikslas buvo suvienyti pasaulio menininkus.


Ypač originaliai Petroškienė interpretuoja aksesuarų plastiškumą ir naudingumą, t. y. jų pritaikymą modernios ir dinamiškos moters garderobe, kur išskirtinio dizaino, tačiau nešiojamas daiktas gali būti naudojamas ir kaip diržas, ir kaip papuošalas, o taip pat atsiskleidžia ir kaip meninė idėja, įgavusi judrią trimatę formą. Naujausioje dekoratyvinių aksesuarų kolekcijoje dailininkė kaip įkvėpimo šaltinį naudoja archajiškas lietuviškas dekoracijas. Ji transformuoja pradinę istorinę medžiagą kurdama daiktus ir dekoracijas, atspindinčius šiuolaikinės moters gyvenimo ritmą, jos poreikius ir stilių.


Kiekvienas menininkės sukurtas objektas žavus ne tik formos ieškojimo, bet ir unikalios dizaino idėjos prasme. Jos sukurti daiktai-aksesuarai yra patrauklūs ir minimalistine forma, futuristinio iššūkio intriga.


Derindama odinių medžiagų plastiškumą ir šaltą geometrizuotą šlifuotų metalinių detalių skambesį, menininkė sukuria itin konceptualius trimačius į skulptūrą panašius daiktus, kuriuos ne tik galima adoruoti kaip parodos objektus, bet jie skirti dėvėti šiuolaikinei siekiančiai tikslo, pasitikinčiai savimi moteriai.


Pagal meno kritikės

Vaidilutės Brazauskaitės -Lupeikienės tekstą


Menininkės darbus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Aušra PETROŠKIENĖ is an energetic, creative artist with a versatile personality. Her creative activities include not only the creation of leather goods and accessories but also the artistic binding of books. She has achieved significant results in the international art arena, not only by creating masterfully crafted and innovatively bound books, works that distinguish design and decor, but also by organizing numerous international exhibitions and competitions aimed at uniting artists from around the world.


Petroškienė interprets the plasticity and usefulness of accessories in a particularly original way, that is, their application in the wardrobe of a modern and dynamic woman, where an exceptionally designed but portable item can be used both as a belt and as jewelry, and also reveals as an artistic idea by taking an agile three-dimentional form. In the latest collection of decorative accessories, the artist uses archaic Lithuanian decorations as a source of inspiration. She transforms the original historical material by creating objects and decorations that reflect the rhythm of modern woman’s life, her needs and style.


Each object created by the artist is charming not only in the sense of searching for form, but also in the sense of a unique design idea. The items-accessories she creates are attractive and in a minimalist form, an intrigue of a futuristic challenge.


Combining the plasticity of leather materials with the cold geometric sound of polished metal details, the artist creates highly conceptual three-dimensional sculpture-like objects that can not only be adored as exhibition objects, but are intended to be worn by a modern, self-confident woman.


According to art critic

Vaidilutė Brazauskaitė-Lupeikienė's text

Commentaires


bottom of page