top of page

Lena Chvičija


Aistė Bugailiškytė, lietuvių dailininkė

Lena Chvičija - 2020 m. autorė VDA įgijo Molbertinės tapybos restauravimo magistro laipsnį, 2004 m. VPU – Dailės didaktikos magristro laipsnį. 2002 m. VPU baigė Dailės ir technologijų bakalauro studijas.

Lenos tapyba išsiskiria paveikslais, kurių iš pirmo žvilgsnio ramios faktūros sugeba sukurti vizualinį gylį ir trečią matmenį, nors jie ir neturi aiškių realaus pasaulio užuominų. Svarbu paminėti, kad net jos visiškai abstrakčiuose darbuose galima jausti prasmingą turinį – tai tarsi autorės išgyventų įspūdžių ir nuotaikų pasąmoniniai atspindžiai.

„Mėgstu klaidžioti po tamsų miestą ir neskubėdama žvilgčioti pro apšviestų patalpų langus-ekranus: galima įžvelgti bent jau lubų aukštį, interjero fragmentus, gyventojų figūras ar šešėlius. Kartais balkonuose ar atviruose languose siluetai su cigaretėmis ar akiniais rankose teisinasi ar ginčijasi, kartais siluetai pasižymi ypatingu taktiliškumu, leidžiančiu įsivaizduoti šių užuominų raidą”, – pasakoja autorė.

L. Chvičija nuosekliai tapo ir nuo 2008-ųjų kasmet rengia personalines parodas Lietuvoje ir užsienyje: Nyderlanduose, Lenkijoje, Serbijoje, Bulgarijoje, Egipte, Moldovoje, Belgijoje ir kt.


Dailininkės paveikslus galite įsigyti ARTkiosk elektroninėje parduotuvėje


 

Lena Chvičija - in 2020 obtained a master's degree in restoration of easel painting from VDA, in 2004 VPU – Master's degree in Art Didactics. In 2002 she graduated from VPU bachelor's degree in Arts and Technology.

Lena's paintings at first glance, calm textures manage to create visual depth and a third dimension, even though they do not have clear hints of the real world. It is important to mention that even in her completely abstract works, you can feel meaningful content - they are like subconscious reflections of the impressions and moods experienced by the author.

"I like to walk around dark city and take a leisurely look through the windows-screens of lighted rooms: you can see at least the height of ceiling, fragments of the interior, figures or shadows of residents. Sometimes on balconies or open windows, silhouettes with cigarettes or glasses in their hands make excuses or argue, sometimes the silhouettes have a special tactility, which allows us to imagine the development of these hints", says painter.

L. Chvičija since 2008 has been holding personal exhibitions every year in Lithuania and abroad: in the Netherlands, Poland, Serbia, Bulgaria, Egypt, Moldova, Belgium, etc.

Yorumlar


bottom of page